*

آغاز سال تحصیلی 91-90 را به تمامی همکاران فرهیخته و ارزشمند

و همچنین دانش آموزان کوشا و علاقه مند تبریک می گوییم.

گزارش تخلف
بعدی